Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 

 
 
školský klub detí
skd 

ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimo vyučovacieho procesu. Je v prevádzke počas celého školského roka, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

REŽIM ŠKD:

Ranná prevádzka
6:30 - 7:45
Prevádzka po vyučovaní
11:45 - 18:00

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku

Úhradu za pobyt v ŠKD stanovenú zriaďovateľom na 15,94 € (17,5 % z výšky životného minima na nezaopatrené dieťa) za mesiac je potrebné uskutočniť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou na číslo účtu vo VÚB, a.s.

IBAN: SK60 0200 0000 0016 3981 9951

VS: 9501

do desiateho dňa v danom mesiaci. Kópiu dokladu o zaplatení je potrebné odovzdať príslušnej pani vychovávateľke. Pri platbe poštovou poukážkou je platiteľ povinný vyplniť aj kolonku referenčné číslo, kam zadá údaj 026910519.

Zástupkyňa riaditeľa pre ŠKD: Mária Špotáková

Vedúca MZ ŠKD: Beáta Topoľovská

 

KRÚŽKY V ŠKD:


Názov krúžku

Vedúci krúžku

Pre koho je vhodný

Deň

Čas

Miestnosť

Basketbal

Bočkayová

1. stupeň

streda

14:30-16:00

telocvičňa A

Bystré hlavičky

Šišková

3.-4. ročník

streda

14:30-16:00

III.B

Šikovné ruky

Bodláková

3.-4. ročník

pondelok

14:30-16:00

IV.C

Lego krúžok

Kováčiková

1.-2. ročník

utorok

14:30-16:00

herňa

Sezónne športy

Baláková

1.-2. ročník

piatok

14:30-16:00

telocvičňa B

Pracovno – technický

Kompišová

1.-2. ročník

utorok

14:30-16:00

I.B

Lego krúžok

Petríková

3.-4. ročník

štvrtok

14:30-16:00

herňa

Futbal

Dubaiová

2.-3. ročník

piatok

14:30-16:00

telocvičňa A

Športový krúžok

Csölleiová

3.-4. ročník

pondelok

14:30-16:00

telocvičňa A

Spevácky krúžok

Krausová

1. stupeň

štvrtok

14:30-16:00

III.A

Výtvarný krúžok

Kovaľová

1.-2. ročník

utorok

14:30-16:00

I.A

Varíme, pečieme

Hlubocká

1.-2. ročník

štvrtok

14:30-16:00

kuchynka

Tvorivé dielne

Špotáková

3.-4. ročník

streda

14:30-16:00

III.D

Varíme, pečieme

Benkeová

3.-4. ročník

pondelok

14:30-16:00

kuchynka

Výtvarný krúžok

Topoľovská

3.-4. ročník

streda

14:30-16:00

III.C

 

Žiak sa môže prihlásiť aj na viacero záujmových útvarov organizovaných školou, každý ďalší je však spoplatnený sumou stanovenou MŠSR.