Header image  
Drieňová 16, Bratislava  
line decor
line decor
 
 
 
 

 
 
infoservis

info

 

2% z dane
Akcie a úspechy školy
Dokumenty na stiahnutie (žiadosti o prestup, oslobodenie a pod...)
Dostupné štatistické údaje o škole

Internetová žiacka knižka

Konzultačné hodiny vyučujúcich
Krúžky na škole cez vzdelávacie poukazy
Organizačná schéma
Organizačný poriadok školy
Doplnok k organizačnému poriadku
Plán práce školy
Plán tried
Povinné zverejňovanie
Pracovný poriadok
Prenájom školských priestorov
Prevádzkový poriadok
Príručka kvality školy
Rozvrh hodín

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky:

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

2015/16, 2016/17,

Školský poriadok
Školský výchovný program
Školský vzdelávací program
Termíny olympiád
Termíny prázdnin
Zápis do 1. ročníka
Zvonenie
Žiacky parlament

RADA ŠKOLY - termím ustanovenia 26. 9. 2016

ZÁPISNICE
13.9.2016 6.2.2017 26.6.2017 11.9.2017

 

funkcia meno zvolený / delegovaný za
Predseda Mgr. Katarína Poláčková pedagogických zam.
Podpredseda Ing. Marcel Salaj rodičov
Členovia  Mgr. Erika Borovská pedagogických zam.
  Mária Kostolanská nepedagogických zam.
  Ing. Jana Kročitá rodičov
  Mgr. Zuzana Pajdlhauserová rodičov
  Ján Ružička rodičov
  Bc. Radovan Bajer zriaďovateľa
  Mgr. Attila Horváth zriaďovateľa
  Ing. Martin Pätoprstý zriaďovateľa
  Ing. Tatiana Tomášková zriaďovateľa